Sáng giờ download update hoài mà không được. chán ngồi lướt forum chơi bạn huynguyenquang thấy cũng hay hoạt động trên fofum nhỉ, thấy có ǵ mới cũng thấy bạn này