Bi th l no cũng cần, quan trọng l trn tay mnh c ci g v từ những ci đ th xi thế no cho hiệu quả thi. Mnh xi Bane khng c l rt bi tốt m liệu cơm gắp mắm vẫn đnh ngon( trong...