ui, bạn ń ở đâu thế, ḿnh cũng có 2 bộ, Human Hunter và Shadow warrior, giao lưu ko :)