Giải đấu đ chnh thức bắt đầu, mọi người tham gia nh ^^