Serena Thoughtripper <3 i czasem nawet Lance Shadowstalker ztymi samymi kartami