Khóa Học Quản Lư Dự Án – Cấp Chứng Chỉ Quản Lư Dự Án

Tại Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng : từ ngày...