Qua topic ai c̣n chơi báo danh ḱa, bên đó sôm tụ hơn :)