Close

Search:

Type: Posts; User: redeemsoul

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. View Post

    giờ giấc không cố định nên được lúc nào th́ chiến lúc ư thôi không đảm bảo tham gia đc ghi danh chi cho mất công
  2. View Post

    dừng là dừng thế nào có ǵ cứ bàn luận thoải mái đi :-?
  3. Thấy con Molten Destroyer versatile hơn lại dễ...

    Thấy con Molten Destroyer versatile hơn lại dễ giết fatties. Cào nó nó đánh ḿnh mất 1 dmg rồi ablaze lên vậy total là 6 dmg. Con này đánh với bọn mage cũng tiện (với t́nh h́nh mage nhan nhản chiếm...
Results 1 to 3 of 3