2 bác nhiệt t́nh thiệt, nhưng đọc thấy hơi loăng :D Nên tổng hợp theo từng class th́ hay hơn